Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich
Polski Klub UKF
Informacja z 56 zjazdu Stowarzyszenia PK UKF

W dniu 18-20 sierpnia 2017 r. w Morawie k. Stronia Śląskiego odbyły 56 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF oraz 19 Zjazd Techniczny UKF.Po raz kolejny obydwa zjazdy odbyły się w tym samym terminie dla ułatwienia udziału w obu spotkaniach większej liczbie sympatyków UKF i mikrofal.Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków było wyjątkowo ważne dla Stowarzyszenia PK UKF, ze względu na sprawozdawczo-wyborczy charakter spotkania.W Walnym Zgromadzeniu Członków udział wzięło 23 członków Stowarzyszenia PK UKF, w całym zaś spotkaniu uczestniczyło ponad 65 sympatyków fal ultrakrótkich z kraju i zagranicy (OK, DL, 9A).

Spotkanie zorganizowali jak zwykle Koledzy z „kłodzkiej grupy mikrofalowej i EME” po przewodnictwem Staszka SP6GWB

Gośćmi WZC Stowarzyszenia byli prezes ZG PZK – Waldemar Sznajder 3Z6AEF oraz wiceprezes PZK – Piotr Skrzypczak SP2JMR.

Poza przedstawicielami ZG PZK na zjazd zaproszony był też Kolega Stanisław Kastelik SP6MLK. Kolega Stanisław zaproszenia na spotkanie Stowarzyszenia PK UKF jednak nie przyjął.

Warto wspomnieć, że w czasie tegorocznego WZC, Kolega Piotr SP2JMR został przyjęty w szeregi Stowarzyszenia jako członek rzeczywisty po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.Członkami Stowarzyszenia zostali też w czasie tegorocznego spotkania Koledzy Ireneusz SP5MX i Marek SP4ELF.

Obecny rok był wyjątkowo pomyślny pod względem ilości nowo przyjętych członków. W tym roku do Stowarzyszenia przyjęci zostali też Koledzy Bogdan SP3IQ, Krzysztof SQ2LX oraz Marcin SQ6POM.

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków prowadził Tomasz Ciepielowski SP5CCC.

Prezes ZG PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF krótko omówił sytuację w Polskim Związku Krótkofalowców.Prezes PZK podziękował za zaproszenie oraz życzył dobrych wyborów do władz Stowarzyszenia PK UKF.

Szczególnie emocjonalny charakter miało przyznanie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia PK UKF dla Kolegi Leszka Kowalskiego SP6CT.

Tytuł został nadany za szczególne zasługi Leszka SP6CT dla rozwoju polskiego UKF w pionierskich dla UKF w Polsce latach 1954 -1966.

Tomasz Ciepielowski SP5CCC przedstawił kandydaturę Leszka Kowalskiego SP6CT do tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia.

Leszek Kowalski urodził się we Lwowie w roku 1936. Krótkofalarstwem zainteresował się w czasie nauki we Wrocławiu. Od samego początku był aktywny w tworzeniu polskiego ruchu UKF. Leszek SP6CT jednym z kilku jeszcze żyjących pionierów ruchu UKF w Polsce. Jest posiadaczem wielu rekordów UKF w tym pierwszych łączności na 144 MHz między Polską a stacjami z Anglii, Norwegii, Holandii, Szwajcarii oraz Belgii. Leszek Kowalski mimo wieku jest dalej czynnym krótkofalowcem i nadal jest aktywny na pasmach KF i UKF.

WZC przyjęło wniosek o nadaniu tytułu Członka Honorowego przez aklamację.

Za najważniejsze osiągniecie mijające kadencji WZC Stowarzyszenia PK UKF uznało skuteczny udział przedstawicieli Stowarzyszenia w rozmowach z MAiC i uzyskanie dodatkowych 100 kHz w paśmie 70 MHz.

Za najważniejsze cele w rozpoczynającej się kadencji WZC uznało działania prowadzące do usunięcia podziałów w środowisku UKF.Stowarzyszenie jest otwarte na rozmowy ze wszystkimi grupami sympatyków UKF w Polsce.Nie mniej ważnym zadaniem stojącym przed nowym zarządem jest stworzenie działającego oprogramowania do rozliczania zawodów UKF i regularnej publikacji wyników.

W obradach WZC Stowarzyszenia uczestniczył Pan Kosma Bieńkowski – syn śp. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB. Pan Kosma Bieńkowski został członkiem Kapituły Nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego utworzonej przez Stowarzyszenie PK UKF.W skład Kapituły weszli jeszcze Mirosława Salwa SP5NHF oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR.Nagroda może być m. innymi przyznana za działania na rzecz jedności w polskim ruchu UKF.Pan Kosma Bieńkowski przedstawił naszemu Stowarzyszeniu ofertę nieodpłatnego przekazania ponad 100 instrukcji radiotelefonów i transiwerów przetłumaczonych na język polski. Wszystkie instrukcje są w wersji elektronicznej.WZC Stowarzyszenia PK UKF postanowiło, że instrukcje te powinny być dostępne wszystkim krótkofalowcom polskim. Uznano w związku z tym, iż powinny być w dyspozycji PZK. Ponadto Pan Kosma Bieńkowski przekazał prawa do korzystania z filmów krótkofalarskich nakręconych przez ojca.

WZC pozostawiło składkę rocznej Stowarzyszenia PK UKF na dotychczasowym poziomie, tj. 30 zł.

WZC zobowiązało nowe władze Stowarzyszenia do uzupełnienia logo Stowarzyszenia PK UKF o rok założenia tj. 1963.

Wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia PK UKF w składzie:

Prezes – Tomasz Ciepielowski SP5CCC

Sekretarz – Jacek Polański SP1CNV

Skarbnik – Bartłomiej Wiącek SP5QWB

Członek Zarządu – Andrzej Niczyporuk SP8XXN

Członek Zarządu – Krzysztof Berlik SQ2LX


Dokonano też wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie:

Przewodniczący – Tomasz Babut SP5XMU

Sekretarz – Tomasz Kopacz SP8UFT

Członek – Michał Łaszczyński SP2IQW


W związku z planami Kolegów z tzw. „Grupy Kłodzkiej” planujących skupić się od przyszłego roku jedynie na organizacji Zjazdów Technicznych UKF uczestnicy WZC Stowarzyszenia podjęli uchwałę z podziękowaniami o treści:

„Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF wyraża wdzięczność i podziękowanie dla Kolegów:

śp. Stanisława Sawickiego SP6BTV

Stanisława Ziemczonka SP6GWB

Andrzeja Matusznego SP6JLW

Stanisława Kastelika SP6MLK

Jerzego Jacka Masłowskiego SP6OPN

za kilkunastoletnią organizację Zjazdów Technicznych UKF oraz zjazdów Stowarzyszenia PK UKF.”


W trakcie spotkania w Stroniu przedstawiono dwa referaty historyczne autorstwa Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC.

Oba referaty dotyczyły historii polskiego ruchu UKF.

Część I prezentacji historycznych była wcześniej prezentowana na tegorocznym Zjeździe Mikrofalowym w Fojutowie, organizowanym przez Macieja SP2RXX oraz na spotkaniu ŁOŚ.


Cześć II zaprezentowana została po raz pierwszy na tegorocznym spotkaniu w Stroniu Śląskim.Prezentacja ta obejmowała tematykę rozwoju polskiego ruchu UKF w latach po zakończeniu II Wojny Światowej aż do roku 1965.

Pierwsze lata powojenne nie sprzyjały rozwojowi techniki UKF w Polsce, mimo że nasi sąsiedzi z Czechosłowacji mieli już wiele stacji aktywnych na falach ultrakrótkich i od roku 1949 rozwijali współzawodnictwa sportowe w tym szczególnie zawody terenowe „Polni Den”.

W Polsce do roku 1954, nieliczne polskie stacje UKF używały urządzeń superreakcyjnych. Do roku 1956 nie organizowano w kraju zawodów UKF.

Aby wyjechać w teren dla przeprowadzenia prób UKF konieczne było uzyskanie zezwolenia MBP.


Przełom w polskim UKF nastąpił w kwietniu 1954 roku. Nasi czechosłowaccy koledzy wystosowali do LPŻ zaproszenie do udziału polskich zespołów w Polni Den 1954.Zaproszenie zostało szczęśliwie przyjęte przez ówczesne władze. Pozwolono na przygotowanie 10 zespołów UKF i w lipcu wystartowały one w zawodach z szeregu lokalizacji w górach.Przeprowadzone zostały pierwsze łączności między polskimi stacjami i stacjami UKF.Na te zawody wydano polskim stacjom między innymi pierwsze zezwolenia n pasmo 87 MHz. Pasmo to było dostępne dla stacji polskich jedynie w roku 1954.

Polskie stacje używały w tych zwodach w większości urządzeń superreakcyjnych.Udział polskich stacji w zawodach międzynarodowych doprowadziły jednak do rozwoju sprzętu UKF używanego w Polsce.W miesięczniku Radioamator pojawia się od tego momentu wiele opisów konwerterów, nadajników, anten UKF. Przybywa stacji UKF.Pozwala to na coraz dalsze łączności ze stacjami zagranicznymi. W roku 1957 roku polskie ODX-y wynoszą już 480 km w paśmie 145 MHz oraz 287 km w paśmie 430 MHz.

Rok 1958, dzięki Leszkowi SP6CT przynosi znaczące ODX-y przeprowadzone na „tropo”. Leszek wpisuje do tabeli rekordów pierwsze łączności Polski z PA, ON, G, HB9, LA.W roku 1961 zapisujemy w tabelach rekordów pierwszą łączność zorzową a w roku 1962 roku łączność w odbiciu od śladów meteorytów.

Pojawiają się też pierwsze wnioski o utworzenie klubu UKF. Jest to rok 1957.Dopiero jednak w roku 1963 powstaje Polski Klub UKF jako klub specjalistyczny PZK.Powołanie organizacji skupiającej polskich sympatyków UKF pozwoliło na stały już rozwój amatorskiego UKF w Polsce.

Tomasz Ciepielowski SP5CCC
  PRZEJDŹ NA FORUM